Na dzień 28 października zostało zaplanowane Walne Zebranie członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS Nadnarwianka Pułtusk. Zapraszamy wszystkich członków na to wydarzenie, jednocześnie przypominając, że to na takich zebraniach podejmowane jest wiele ważnych decyzji związanych z funkcjonowaniem Sekcji, na które to my wszyscy możemy mieć realny wpływ.

I termin - 28.10.2017 r., godz. 13:00.

II termin - 28.10.2017 r., godz. 13:30.

Poniżej znajdziecie miejsce, porządek obrad i regulamin.

 

Jednocześnie informujemy, że Walne Zebranie będzie połączone z obchodami 20 lecia powstania naszej Sekcji. Zaplanowane jest uczczenie tej rocznicy - tym bardziej zapraszamy do udziału ... Dysponujemy też gadżetami okolicznościowymi na tę okazję.  

 

 


PORZĄDEK  OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SEKCJI STRZELECTWA SPORTOWEGO  MLKS NADNARWIANKA

w Pułtusku, w dniu 28 października 2017 roku, Klub Studencki Akademii Humanistycznej w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 17

   

 1. Otwarcie obrad - Kierownik Sekcji Strzeleckiej.

 2. Wybór przewodniczącego obrad i Prezydium Walnego Zebrania.

 3. Wybór Protokolanta Zebrania.

 4. Przyjęcie porządku obrad.

 5. Przyjęcie regulaminu obrad.

 6. Wybór Komisji Mandatowej.

 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

 8. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

 9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.

 10. Sprawozdanie Kierownika Sekcji z działalności Zarządu w minionej kadencji.

 11. Sprawozdanie finansowe.

 12. Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami.

 13. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Zarządu.

 14. Podsumowanie 20 lat działalności Sekcji.

 15. Dyskusja.

 16. Podjęcie uchwał i wniosków:

  - zmiany w Regulaminie Sekcji,

  - program działania,

  - inne uchwały.

 17. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

REGULAMIN   OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SEKCJI STRZELECKIEJ MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku

  

 1. Walne Zebranie Czlonków Sekcji Strzeleckiej MLKS “Nadnarwianka” w Pułtusku obraduje:

   - Pierwszy termin- 28 października 2017 roku, godzina 13.00

  - Drugi termin - 28 października 2017 roku, godzina 13.30 

 2. Uczestnikami Walnego Zebrania są członkowie Sekcji i zaproszeni goście.

 3. Obrady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich co najmniej 50%+1 członków Sekcji w pierwszym terminie lub bez względu na ilość w drugim terminie.

 4. Uchwały i stanowiska podejmowane są zwykłą większością głosów.

 5. Obradami kieruje Prezydium Walnego Zebrania.

 6. Członek Sekcji ma prawo zgłaszania projektu uchwał i stanowisk.

 7. Przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłaszania się do wystąpienia.

 8. Członek Sekcji ma prawo do zgłaszania wniosku formalnego.

 9. Uczestnicy Walnego Zebrania w głosowaniu jawnym wybierają Komisje:

   - mandatową - 2-3 osoby;

  - uchwał i wniosków - 2-3 osoby;

  - skrutacyjna - 2-3 osoby.

 10. Kwestie nie uregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Prezydium Walnego Zebrania Członków Sekcji Strzeleckiej w oparciu o Regulamin Sekcji i Statut MLKS “Nadnarwianka”.

 11.  Komisje Walnego Zebrania Członków wykonują następujące funkcje:

   - Mandatowa - stwierdza prawomocność Zebrania na podstawie listy obecności Członków Sekcji i wydanych mandatów,

   - Skrutacyjna - ustala technikę głosowania i liczenia głosów, oblicza głosy i ogłasza wyniki.

   - Uchwał i Wniosków - przeprowadza analizę sprawozdań i referatów władz Sekcji, analizę przeprowadzonej dyskusji na Walnym Zebraniu. Przygotowuje projekty uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie. Przedstawia zapisane wnioski.

 12. Zmianę niniejszego regulaminu, oraz kolejności rozpatrywanych spraw objętych porządkiem obrad, władne jest dokonać Walne Zebranie na wniosek Prezydium Zebrania.

 13. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem, załatwiane są w sposób i w trybie ustalonym przez Prezydium Zebrania.

 14. Obrady Walnego Zebrania Członków Sekcji Strzeleckiej są protokołowane. Protokół podpisują: Przewodniczący, Sekretarz i Protokolant Zebrania.