REGULAMIN SEKCJI STRZELECTWA SPORTOWEGO MLKS NADNARWIANKA W PUŁTUSKU

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

1) Sekcja Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku zwana w dalszej części Regulaminu „Sekcją” działa na zasadach autonomii organizacyjno-sportowej i ekonomiczno-finansowej.
2) Sekcja jest zarejestrowana w Warszawsko-Mazowieckim Związku Strzelectwa Sportowego oraz w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego.
3) Sekcja posiada Licencję Klubową Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w trzech dyscyplinach: pistolet, karabin i strzelba gładkolufowa.
4) Siedzibą Sekcji jest Miasto Pułtusk.
5) Terenem działania Sekcji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem powiatu pułtuskiego oraz województwa mazowieckiego.
6) Nazwa oraz logo, którym posługuje się Sekcja stanowią jej wyłączną własność.
7) Sekcja używa pieczęci, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Pieczęciami posługują się Kierownik Sekcji oraz Członkowie Zarządu.
8) Sekcja działa zgodnie z niniejszym Regulaminem, statutem Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego NADNARWIANKA w Pułtusku, uchwałami Zarządu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
9) Sekcja opiera swą działalność na pracy społecznej członków Sekcji, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cele i sposoby działania.

1) Celem działania Sekcji jest popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu sportu strzeleckiego jako dyscypliny sportu o charakterze wyczynowo – rekreacyjnym, historycznym oraz umiejętności strzeleckich mających wpływ na bezpieczeństwo i porządek publiczny, a także stowarzyszanie osób zajmujących się kolekcjonerstwem broni.
2) Sekcja realizuje swoje cele poprzez:
   a) prowadzenie działalności popularyzatorskiej i edukacyjnej w zakresie strzelectwa,
   b) stwarzanie członkom Sekcji odpowiednich warunków do uprawiania strzelectwa przez zapewnienie im:
          • bezpiecznych warunków uprawiania strzelectwa,
          • opieki trenerskiej,
          • opieki prawnej i doradztwa we wszystkich sprawach związanych z ubieganiem się i posiadaniem pozwoleń na broń oraz kolekcjonowaniem broni,
          • właściwych urządzeń, sprzętu i materiałów szkoleniowych,
   c) prowadzenie zajęć strzeleckich o charakterze sportowym i rekreacyjnym dla członków Sekcji i innych osób,
   d) nadzór nad przestrzeganiem regulaminów, przepisów i zasad uprawiania sportu strzeleckiego,
   e) organizowanie zawodów strzeleckich,
   f) organizowanie szkoleń, kursów związanych ze strzelectwem,
   g) organizowanie spotkań, pokazów i wymianę doświadczeń pomiędzy kolekcjonerami broni,
   h) szkolenie i doszkalanie w zakresie strzelectwa członków Sekcji,
   i) szkolenie lub doskonalenie w zakresie strzelectwa innych osób posiadających lub zainteresowanych posiadaniem broni, albo używających jej w pracy zawodowej,
   j) organizowanie imprez integracyjnych dla członków Sekcji oraz członków innych związków, klubów i stowarzyszeń o tym samym lub podobnym charakterze, a także osób uprawiających strzelectwo w formie niezorganizowanej oraz zajmujących się kolekcjonowaniem broni,
   k) współpracę i wymianę doświadczeń z lokalnymi jednostkami MSWiA, MON, oraz stowarzyszeniami o charakterze paramilitarnym,
   l) współpracę z innymi związkami, klubami i stowarzyszeniami o tym samym lub podobnym profilu działania,
   m) podejmowanie wszelkich innych dozwolonych prawnie działań służących realizacji celów statutowych.
3) Sekcja wyżej wymienione działania wykonuje samodzielnie oraz we współdziałaniu z innymi organizacjami.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

1) Członkami Sekcji mogą zostać osoby pełnoletnie, nie pozbawione praw publicznych oraz akceptujące:
   a) obowiązujące przepisy prawne odnośnie uprawiania strzelectwa,
   b) cele Sekcji,
   c) regulamin Sekcji.
2) Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą zostać członkami Sekcji za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Sekcji.
3) Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi, przyczyniającymi się materialnie, finansowo oraz organizacyjnie do wspomagania działalności statutowej Sekcji. Członkowie wspierający pozbawieni są czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnym Zebraniu Członków Sekcji.
4) Osobom fizycznym i osobom prawnym szczególnie zasłużonym dla rozwoju Sekcji, Walne Zebranie Członków na Wniosek Zarządu Sekcji nadaje godność Członka honorowego. Członkowie honorowi mają prawo uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.
5) Przyjęcie nowego członka do Sekcji następuje po:
          • ukończeniu szkolenia z bezpiecznego posługiwania się bronią palną,
          • przyjęciu pisemnej deklaracji, zawartej w Karcie Ewidencyjnej Członka Sekcji,
          • wniesieniu opłaty wpisowej i składki członkowskiej.
6) Członkom Klubu przysługują następujące prawa:
          • udział w działalności programowo – organizacyjnej Sekcji,
          • udział w zajęciach i imprezach organizowanych przez Sekcję,
          • czynne i bierne prawo wyborcze (z wyłączeniem Członków honorowych, Członków wspierających oraz Członków, którzy nie ukończyli 18 lat).
7) Członkowie Sekcji są zobowiązani:
          • do aktywnego uczestnictwa w realizacji celów Sekcji i dbania o jej dobre imię,
          • przestrzegać postanowień Regulaminu Sekcji, jak również uchwał podjętych przez Walne Zebranie Członków i Zarząd Sekcji,
          • uczestniczyć w szkoleniu strzeleckim i zawodach sportowych (z wyłączeniem Członków honorowych, Członków wspierających),
          • systematycznie i terminowo opłacać składki członkowskie (z wyłączeniem Członków honorowych),
          • uczestniczyć w zawodach strzeleckich organizowanych przez Sekcję, minimum w zakresie niezbędnym do przedłużenia licencji zawodniczej PZSS (dotyczy tylko członków posiadających licencję PZSS).
8) Członkostwo w Sekcji ustaje na skutek:
          • pisemnej rezygnacji złożonej do Zarządu Sekcji,
          • śmierci członka klubu,
          • utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
          • utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
          • wykluczenia przez Zarząd z powodu :
               - łamania Regulaminu Sekcji,
               - nieprzestrzegania uchwał władz Sekcji,
               - notorycznego niebrania udziału w pracach Sekcji,
               - nieopłacenia składek członkowskich w terminie do 31 marca roku za który powinny zostać opłacone,
          • wykluczenie następuje na pisemny wniosek 2 członków Sekcji z wyżej wymienionych powodów.

Rozdział IV

Władze Sekcji

1) Władzami Sekcji są:
          • Walne Zgromadzenie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku, zwane Walnym Zgromadzeniem Członków,
          • Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku, zwany Zarządem Sekcji,
2) Najwyższym organem Sekcji jest Walne Zebranie Członków. Do kompetencji tego organu należy:
          • określanie kierunków działalności sportowej i gospodarczej na okres kadencji Zarządu Sekcji Strzelectwa Sportowego,
          • wybieranie Kierownika Sekcji Strzelectwa Sportowego oraz członków Zarządu Sekcji Strzelectwa Sportowego, 
          • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Sekcji Strzelectwa Sportowego,
          • udzielanie absolutorium Zarządowi Sekcji Strzelectwa Sportowego,
          • podejmowanie uchwał w przedmiocie przekształcenia bądź likwidacji Sekcji lub zmian niniejszego Regulaminu.
3) Członkowie Sekcji biorą udział w Walnym Zebraniu Członków tylko osobiście. Każdy członek Sekcji ma jeden głos (z wyłączeniem Członków honorowych, Członków wspierających oraz Członków, którzy nie ukończyli 18 lat).
4) Walne Zebranie Członków zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na 2 lata lub dodatkowo:
          • w ostatnim miesiącu kończącym kadencję Zarządu Sekcji Strzelectwa Sportowego (wyborcze),
          • na wniosek Zarządu Sekcji Strzelectwa Sportowego,
          • na wniosek co najmniej połowy członków Sekcji (z wyłączeniem Członków honorowych, Członków wspierających oraz Członków, którzy nie ukończyli 18 lat).
O czasie, miejscu oraz porządku obrad Walnego Zebrania Członków należy powiadamiać członków Sekcji, co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.
5) Walne Zebranie Członków Sekcji może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminie i w sposób określony w Regulaminie. Porządek obrad Walnego Zebrania Członków ustala Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego.
6) Uchwały dotyczące władz Sekcji podejmowane są w głosowaniu tajnym lub jawnym zwykłą większością głosów po uprzednim podjęciu uchwały o trybie głosowania.
7) Uchwały są ważne jeżeli zostały przyjęte zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania w I terminie lub w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
8) Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego może liczyć od 3 do 7 członków w tym:
          • Kierownik Sekcji Strzelectwa Sportowego wybrany przez Walne Zebranie Członków Sekcji,
          • Członkowie Zarządu wybrani przez Walne Zebranie Członków Sekcji.
Górny pułap (nie więcej niż 7) członków Zarządu ustala każdorazowo Walne Zebranie Członków Sekcji.
9) Kadencja Zarządu Sekcji Strzelectwa Sportowego trwa 4 lata.
10) Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego kieruje bezpośrednio działalnością Sekcji. Posiedzenia Zarządu Sekcji Strzelectwa Sportowego odbywają się w terminach ustalonych przez Zarząd lub w celu podjęcia aktualnych uchwał, jednak nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.
11) Uchwały Zarządu Sekcji Strzelectwa Sportowego podejmowane są przy obecności minimum 50% Członków Zarządu Sekcji w tym Kierownika Sekcji Strzelectwa Sportowego. W posiedzeniach Zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Zarząd. Osoby zaproszone nie mają prawa głosu, stanowią tylko głos doradczy.
12) Do kompetencji Zarządu należy:
          • kierowanie bieżącą działalnością Sekcji stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego,
          • sprawowanie zarządu majątkiem Sekcji oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach finansowych,
          • uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz innych opłat obciążających członków Sekcji i inne osoby,
          • podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
          • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Sekcji do innych organizacji krajowych,
          • określanie wzoru emblematów, pieczęci i legitymacji Sekcji,
          • podejmowanie uchwał w sprawach zatrudnienia pracowników w Sekcji oraz określeniu ich wynagrodzenia,
          • zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
          • składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdań dotyczących działalności Zarządu Sekcji Strzelectwa Sportowego za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
13) Kierownik Sekcji przewodniczy pracom Zarządu. Do kompetencji Kierownika Sekcji należy:
          • reprezentowanie Sekcji na zewnątrz,
          • składanie za Sekcję oświadczeń woli oraz podpisywanie umów,
          • zaciąganie zobowiązań stosownie do uchwał Zarządu,
          • prowadzenie i nadzór nad rejestrem członków Sekcji,
          • wystawianie legitymacji członkowskich.
14) Działalność członków Zarządu Sekcji Strzelectwa Sportowego ustaje z powodu:
          • pisemnej rezygnacji z zajmowanego stanowiska,
          • odwołania z pełnionej funkcji uchwałą Walnego Zebrania Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego,
          • skreślenia z listy członków Sekcji,
          • rozwiązania Sekcji,
          • zgonu członka Zarządu Sekcji Strzelectwa Sportowego.

Rozdział V

Majątek Klubu

1) Majątek Sekcji stanowią nieruchomości, wyposażenie, finanse, sprzęt oraz inne środki.
2) Fundusz Sekcji powstaje z następujących źródeł:
          • składek członkowskich, wpisowego i innych opłat,
          • darowizn, spadków, zapisów,
          • dotacji,
          • dochodów z działalności statutowej,
          • dochodów z majątku stowarzyszenia,
          • dobrowolnych zbiórek członkowskich,
          • ofiarności publicznej.
3) Majątkiem Sekcji zarządza Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego.
4) Zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu Sekcji podejmuje łącznie Kierownik Sekcji Strzelectwa Sportowego wraz z Członkiem Zarządu lub dwóch Członków Zarządu upoważnionych stosowną uchwałą Zarządu Sekcji Strzelectwa Sportowego.
5) Sekcja prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości.

Rozdział VI

Rozwiązanie Klubu lub zmiana Regulaminu

1) Rozwiązanie Sekcji może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2) Podjęcie takiej uchwały w drugim terminie Walnego Zgromadzenia Członków wymaga zwykłej większości głosów, przy obecności co najmniej 1/3 uprawnionych do głosowania.
3) Gdy rozwiązanie Sekcji następuje w wyniku upadłości, wówczas uchwałę może podjąć też Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego.
4) Likwidatorem Sekcji jest Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego.
5) Majątek zlikwidowanej Sekcji w pierwszej kolejności przeznaczony jest na spłatę bieżących zobowiązań.
6) Z wyłączeniem pkt. 5 Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego określa zasady przeznaczenia majątku zlikwidowanej Sekcji.
7) Zmiana Regulaminu może nastąpić wyłącznie na Walnym Zgromadzeniu Członków a uchwała w tym przedmiocie może być podjęta w sposób określony w pkt. 7 Rozdział V.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe i przejściowe

1) W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, stosuje się postanowienia statutu Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego NADNARWIANKA w Pułtusku.
2) Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zebranie Członków
w dniu 10 czerwca 2018 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia, zastępując poprzedni Regulamin Sekcji uchwalony w dniu 15 czerwca 2000 r. z późniejszymi zmianami.
3) Walne Zebranie Członków zobowiązuje Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego do opublikowania w termie 14 dni od daty uchwalenia Regulaminu jego treści na stronie internetowej Sekcji oraz udostępnienia niniejszego Regulaminu w formie papierowej w budynku Strzelnicy Sekcji.

 

 

Pułtusk, 10 czerwca 2018 r.