R E G U L A M I N

ZAWODÓW STRZELECKICH SEKCJI STRZELECKIEJ MLKS NADNARWIANKA PUŁTUSK

logo kolo

 

CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU

 

 

Wprowadzenie.

Część ogólna Regulaminu dotyczy i ma zastosowanie do wszystkich konkurencji strzeleckich rozgrywanych w Sekcji Strzeleckiej MLKS Nadnarwianka Pułtusk, a są to:

 

- Pistolet Sportowy 10 strzałów (PSp10) - w cyklu Zawody Powszechne;

- Pistolet Sportowy 10 strzałów z 15 (PSp10/15) - w cyklu Zawody Powszechne;

- Pistolet Sportowy 30 strzałów – część dokładna (PSp30D); - w cyklu Zawody o Puchar Prezesa;

- Pistolet Centralnego Zapłonu 10 strzałów (PCZ10) - w cyklu Zawody Powszechne;

- Pistolet Centralnego Zapłonu 10 strzałów z 15 (PCZ10/15) - w cyklu Zawody Powszechne;

- Pistolet Centralnego Zapłonu 20 strzałów – część dokładna (PCZ20D) - w cyklu Zawody o Puchar Prezesa;

- Karabin Centralnego Zapłonu 5 strzałów z 8 (KCZ5/8) - w cyklu Zawody Powszechne;

- Karabin Centralnego Zapłonu El Presidente (KCZEP) - w cyklu Zawody o Puchar Prezesa;

- Karabin Praktyczny w kalibrze .22LR (KPr) - w cyklu Zawody Powszechne;

- Strzelba Praktyczna (SPr) - w cyklu Zawody Powszechne;

- Strzelba El Presidente (SEP) - w cyklu Zawody Powszechne;

- 2GUN – karabin plus pistolet (2GUN) - w cyklu Zawody o Puchar Prezesa;

 

Opisy ww. konkurencji strzeleckich oraz ich uszczegółowione regulaminy znajdują się w dalszej części niniejszego Regulaminu i stanowią jego integralną część.

Zapisy części ogólnej Regulaminu należy czytać, rozpatrywać i interpretować łącznie z zapisami szczegółowymi dotyczącymi poszczególnych konkurencji strzeleckich, o których mowa szczegółowo w dalszej części przedmiotowego Regulaminu.  

Regulamin ma zastosowanie do zawodów strzeleckich rozgrywanych od dnia 01.01.2017 r., i obowiązuje do czasu opracowania i publikacji kolejnego Regulaminu.

  

 

1. Organizator zawodów.

Sekcja Strzelecka MLKS Nadnarwianka Pułtusk (dalej MLKS NN lub SS MLKS NN).

Siedziba: Pułtusk, ul. Daszyńskiego 17, tel. kontaktowy kol. Marek 790 429 361

Zawody prowadzą członkowie i sędziowie SS MLKS NN. Za zgodą Sędziego Głównego Zawodów możliwe jest dopuszczenie do pracy sędziów spoza klubu MLKS NN.

 

2. Cel zawodów.

Doskonalenie umiejętności strzeleckich w ramach rywalizacji sportowej, popularyzacja strzelectwa sportowego oraz integracja członków Sekcji Strzeleckiej MLKS Nadnarwianka i całego środowiska strzeleckiego.

  

3.   Terminy i miejsce zawodów.

Terminy według szczegółowego, rocznego kalendarza zawodów stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Zawody odbywają się od stycznia do grudnia w każdą ostatnią sobotę lub niedzielę miesiąca naprzemiennie, to znaczy w miesiącach parzystych jest to niedziela, zaś w miesiącach nieparzystych jest to sobota (dotyczy cyklu Zawodów Powszechnych). Zawody cyklu o Puchar Prezesa odbywają się raz na kwartał w sobotę. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów w poszczególnych miesiącach z przyczyn obiektywnych oraz niezależnych od organizatora. Informacja o zmianie terminów zawodów publikowana będzie na stronie internetowej Sekcji tj. www.nadnarwianka-strzelectwo.pl oraz na profilu Facebook’owym „Sekcja Strzelecka MLKS Nadnarwianka”.

Zawody odbywają się na krytej strzelnicy MLKS NN w Pułtusku, Aleja Wojska Polskiego 50 (na terenie firmy PREFABRUK, wejście główną bramą).

 

4.   Program zawodów i zgłoszenia.

Rejestracja uczestników odbywa się bezpośrednio przed rozpoczęciem zawodów tj. od godziny 10:00 i trwa nieprzerwanie do godziny 13:00. Za rejestrację uczestników odpowiada biuro zawodów. Strzelania w zawodach prowadzone są niezależnie na dwóch trzystanowiskowych osiach strzeleckich.

Strzelania rozpoczynają się niezwłocznie po dokonaniu rejestracji pierwszych uczestników, opłaceniu przez nich startów i wydaniu zawodnikowi metryczki strzelań w zawodach.  

Możliwe jest warunkowe złożenie zgłoszenia udziału w zawodach po godzinie 13:00, osobiście na miejscu prowadzenia zawodów, pod warunkiem wyrażenia na to zgody przez organizatora i w ramach wolnego czasu na przeprowadzenie dodatkowych strzelań. Osoby zgłoszone tym trybem strzelają jako ostatnie tj. po zakończeniu strzelań przez grupę zawodników zarejestrowanych w podstawowym czasie.

 

5.   Uczestnictwo w zawodach.

W zawodach mogą wziąć udział osoby stowarzyszone w klubach strzeleckich posiadające aktualną na dany rok licencję zawodniczą Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (PZSS). Osoby te są klasyfikowane w zawodach. Na potrzeby klasyfikacji w zawodach przyjmuje się, że licencja roczna jest również ważna w okresie pierwszych 3 miesięcy kolejnego roku z uwagi na fakt, że PZSS wydaje licencje z pewnym opóźnieniem czasowym.

Poza wyżej wymienionymi osobami w zawodach mogą brać udział członkowie klubu MLKS NN nie posiadający licencji zawodniczej lub posiadający nie ważną terminowo licencję PZSS, a także niezrzeszeni posiadacze broni, jak również osoby nie posiadające własnej broni czy też patentu strzeleckiego, inymi słowy wszyscy miłośnicy strzelectwa – w protokole z zawodów wskazuje się uzyskane przez te osoby wyniki punktowe, niemniej jednak nie są one uwzględniane w klasyfikacji końcowej zawodów (PK - poza konkurencją).    

W zawodach mogą brać udział sędziowie zawodów. Warunkiem klasyfikowania osoby sędziego w rankingu zawodów jest konieczność wykonania strzelań pod nadzorem innego sędziego. W przeciwnym razie osoba taka jest nieklasyfikowana i podaje się tylko jej wynik punktowy (PK).

 

6.   Nagrody.

Nie przewiduje się nagród za zawody częściowe tzn. pojedyncze edycje zawodów. Przewidziane są natomiast nagrody rzeczowe w postaci pucharów za miejsca 1-3 oraz dyplomy za miejsca 1-6 dla każdej konkurencji strzeleckiej za całoroczny cykl Zawodów o Puchar Prezesa oraz całoroczny cykl Zawodów Powszechnych (łącznie jest to 12 konkurencji strzeleckich czyli 12 zestawów nagród – lista konkurencji strzeleckich patrz powyżej, punkt Wprowadzenie). Zawodnik może wziąć udział w dowolnej liczbie startów (wybór konkurencji strzeleckich także jest dowolny) z każdego z wyżej wymienionych dwóch cykli zawodów  (maksymalnie daje to 12 startów (i 96 osobostartów) w Zawodach Powszechnych i maksymalnie 4 starty (i 16 osobostartów) w zawodach o Puchar Prezesa w cyklu rocznym. Do klasyfikacji końcowej zaliczone zostaną zawodnikowi (jako suma wyników) 4 najlepsze wyniki uzyskane w całym rocznym cyklu Zawodów Powszechnych w danej konkurencji strzeleckiej.  W przypadku Zawodów o Puchar Prezesa zaliczone zostaną zawodnikowi (jako suma wyników) 3 najlepsze wyniki uzyskane w całym rocznym cyklu w danej konkurencji strzeleckiej. W tej formule do ostatnich zawodów każdy z zawodników będzie miał możliwość podjęcia próby podwyższenia swojego wyniku końcowego, a więc i zajmowanej lokaty. W przypadku mniejszej liczby startów niż podano powyżej zawodnikowi zalicza się jako wynik końcowy sumę wyników ze wszystkich startów w danym rocznym cyklu zawodów dla danej konkurencji strzeleckiej na zasadach jak wskazano powyżej.

Organizator może ufundować dodatkowe nagrody.

 

7.   Punkty aktywności zawodniczej.

Przez jeden osobostart należy rozumieć współzawodnictwo w jednej, dowolnej konkurencji strzeleckiej w czasie zawodów dowolnego cyklu zawodów. Każdy osobostart w zawodach (dotyczy członków klubu) wiąże się z przyznaniem zawodnikowi 1 punktu za tzw. „aktywność zawodniczą” (1 osobostart = 1 pkt). Czyli na przykład udział w Zawodach Powszechnych i start we wszystkich 8-miu konkurencjach strzeleckich tych zawodów to przydział 8 punktów za aktywność zawodniczą (8 osobostartów). Inny przykład: start w 3 konkurencjach strzeleckich na zawodach dowolnego cyklu to przyznanie zawodnikowi 3 punktów (3 osobostarty) z tego tytułu, itd. Taka zasada przyznawania punktów dotyczy zarówno Zawodów Powszechnych (do zdobycia max. 8 punktów w każdej z 12 edycji tych zawodów) jak i Zawodów o Puchar Prezesa (do zdobycia max. 4 punkty w każdej z 4 edycji tych zawodów). Maksymalna możliwa do uzyskania ilość osobostartów w cyklu rocznym obu typów zawodów to 112 punktów/osobostartów. 

Punkty te nie są w żaden sposób doliczane do wyników strzeleckich uzyskiwanych w zawodach lecz stanowią odrębne zestawienie. Punkty są sumowane narastająco w ujęciu rocznym, czyli zgodnie z rocznym cyklem/kalendarzem zawodów.

Jedynym warunkiem przyznania klubowiczowi punktów do zestawienia aktywności zawodniczej jest zwrot organizatorowi metryczki strzelań/zawodów po ukończeniu zawodów przez zawodnika. W praktyce polega to tylko na pozostawieniu metryczki u sędziego stanowiskowego, u którego zawodnik wykonał ostatnie ze swoich strzelań w danych zawodach.

Zdobycie min. 45 pkt. za aktywność zawodniczą w cyklu rocznym to obniżenie zawodnikowi składki klubowej na następny rok o połowę, czyli obecnie do kwoty 150zł.

Zdobycie min. 60 pkt. za aktywność zawodniczą w cyklu rocznym to całkowite zwolnienie zawodnika ze składki klubowej na następny rok.

Bez względu na przyznane zniżki na składkę klubową z tytułu aktywności zawodniczej, zawodnik samodzielnie opłaca składkę na Warszawsko-Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego (obecnie jest to kwota 10zł na rok, opłacane w terminie do 31 stycznia, płatne przelewem na klubowy rachunek bankowy).

Trzech zawodników w cyklu rocznym z największą liczbą zdobytych punktów zostanie uhonorowanych pucharami za największą aktywność strzelecką.

 

8.   Koszty uczestnictwa w zawodach.

Ceny startów zgodnie z aktualnym cennikiem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

Z przyczyn technicznych akceptujemy płatności tylko w formie gotówki.

  

9.   Protesty.

Zawodnik ma prawo do złożenia protestu. Protest wnosi się nie później niż 10 minut po ukończeniu konkurencji i/lub obliczeniu wyniku przez biuro obliczeń zawodów. Wniesienie protestu wiąże się z jednoczesnym wniesieniem opłaty w kwocie 100zł. Protest rozstrzygany jest niezwłocznie po jego wniesieniu, a fakt ten opisywany jest w protokole zawodów. W przypadku uznania zasadności protestu wniesiona opłata zostaje zwrócona zawodnikowi. W przeciwnym razie opłata nie jest zwracana.

 

10.   Postanowienia końcowe.

Dla osób nie posiadających własnej broni organizator zapewnia broń i amunicję do wszystkich rozgrywanych konkurencji strzeleckich. Ceny podane w cenniku dla osób nie posiadających własnej broni obejmują całościowy koszt uczestnictwa w zawodach w tym przede wszystkim udostępnienia broni, amunicji do niej, stanowiska itd.

Ostateczna interpretacja zapisów niniejszego Regulaminu oraz przepisów dotyczących strzelectwa sportowego należy do Sędziego Głównego Zawodów.

Organizator zamieszcza na stronie internetowej Sekcji Strzeleckiej MLKS Nadnarwianka Pułtusk wyniki każdej edycji zawodów strzeleckich, aktualizowany na bieżąco roczny ranking wyników dla poszczególnych konkurencji strzeleckich, oraz ranking aktywności zawodniczej. W rocznym rankingu konkurencji strzeleckich prowadzonym dla każdej konkurencji oraz rankingu aktywności zawodniczej do publicznej wiadomości podaje się co najmniej 25 czołowych pozycji zajmowanych przez zawodników. 

Wszystkie Zawody Powszechne oraz Zawody o Puchar Prezesa są wpisane do kalendarza Warszawsko-Mazowieckiego Związku Strzelectwa Sportowego i liczą się do przedłużenia licencji zawodniczej.

Osoby pragnące uzyskać zaświadczenie o odbytych startach w zawodach uzgadniają tę kwestię indywidualnie, telefonicznie lub osobiście z kierownikiem strzelnicy – kolega Janusz Dubaj tel. kontaktowy: 601 170 150. Z przyczyn technicznych nie wydaje się zaświadczeń w dniu zawodów.

Za rażące naruszenie zasad bezpieczeństwa oraz zasad rywalizacji sportowej następuje dyskwalifikacja zawodnika.

 

Załączniki - patrz pozostałe zakładki na stronie - manu ZAWODY.

- Kalendarz zawodów strzeleckich i imprez okolicznościowych MLKS NN Pułtusk na dany rok.

- Aktualnie obowiązujący cennik zawodów strzeleckich i imprez okolicznościowych MLKS NN Pułtusk.


 

 

   

OPISY I REGULAMINY SZCZEGÓŁOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJI STRZELECKICH 

 

 

 

KONKURENCJA: PISTOLET SPORTOWY 10 (PSp10)

Opis konkurencji:

Odległość do tarczy 25m. Tarcza TS-4. Pistolet sportowy. Strzelanie odbywa się wyłącznie z jednej ręki.

Przebieg strzelania – zawodnik oddaje 5 strzałów próbnych - czas maks. 5 minut, po czym następuje przegląd/podgląd tarczy. Następnie zawodnik oddaje 10 strzałów ocenianych - czas maks. 10 min. Zgodnie z przepisami ISSF broń może być załadowana maksymalnie 5-cioma nabojami.

W przypadku oddania do tarczy większej ilości strzałów niż 15 (lub 10 w serii ocenianej) odliczane będą od wyniku końcowego przestrzeliny o najwyższej wartości punktowej i położeniu najbliższym środka tarczy.

Do końcowej klasyfikacji zaliczane jest 10 przestrzelin z serii ocenianej. Klasyfikacja końcowa i miejsca zawodników ustalane są w oparciu o uzyskane łączne wyniki punktowe. W przypadku kwestii spornych zastosowanie mają przepisy PZSS i ISSF.


 

 

KONKURENCJA: PISTOLET SPORTOWY 10 z 15 (PSp10/15)

Opis konkurencji:

Odległość do tarczy 25m. Tarcza TS-4. Pistolet sportowy. Dozwolone jest strzelanie oburącz.

Przebieg strzelania – zawodnik oddaje 15 strzałów - czas maks. 15 minut. Do wyniku końcowego zaliczane jest 10 najlepszych przestrzelin. Zgodnie z przepisami ISSF broń może być załadowana maksymalnie 5-cioma nabojami.

W przypadku oddania do tarczy większej ilości strzałów niż 15 odliczane będą od wyniku końcowego przestrzeliny o najwyższej wartości punktowej i położeniu najbliższym środka tarczy.

Do końcowej klasyfikacji zaliczane jest 10 najlepszych przestrzelin. Klasyfikacja końcowa i miejsca zawodników ustalane są w oparciu o uzyskane łączne wyniki punktowe. W przypadku kwestii spornych zastosowanie mają przepisy PZSS i ISSF.


 

 

 KONKURENCJA: PISTOLET SPORTOWY 30D – część dokładna (PSp30D)

Opis konkurencji:

Odległość do tarczy 25m. Tarcza TS-4. Pistolet sportowy. Strzelanie odbywa się wyłącznie z jednej ręki.

Przebieg strzelania – zawodnik oddaje łącznie 35 strzałów - maks. czas konkurencji 35 minut. Zawodnik oddaje 5 strzałów próbnych po czym następuje przegląd/podgląd tarczy. Następnie zawodnik oddaje 30 strzałów ocenianych - czas maks. 30 min. Zgodnie z przepisami ISSF broń może być załadowana maksymalnie 5-cioma nabojami.

W przypadku oddania do tarczy większej ilości strzałów niż 35 (lub 30 w serii ocenianej) odliczane będą od wyniku końcowego przestrzeliny o najwyższej wartości punktowej i położeniu najbliższym środka tarczy.

Do końcowej klasyfikacji zaliczane jest 30 przestrzelin z serii ocenianej. Klasyfikacja końcowa i miejsca zawodników ustalane są w oparciu o uzyskane łączne wyniki punktowe. W przypadku kwestii spornych zastosowanie mają przepisy PZSS i ISSF.


 

 

KONKURECNJA: PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU 10 (PCZ10)

Opis konkurencji:

Odległość do tarczy 25m. Tarcza TS-4. Pistolet dowolny. Strzelanie odbywa się wyłącznie z jednej ręki.

Przebieg strzelania – zawodnik oddaje 5 strzałów próbnych - czas maks. 5 minut, po czym następuje przegląd/podgląd tarczy. Następnie zawodnik oddaje 10 strzałów ocenianych - czas maks. 10 min. Zgodnie z przepisami ISSF broń może być załadowana maksymalnie 5-cioma nabojami.

W przypadku oddania do tarczy większej ilości strzałów niż 15 (lub 10 w serii ocenianej) odliczane będą od wyniku końcowego przestrzeliny o najwyższej wartości punktowej i położeniu najbliższym środka tarczy.

Do końcowej klasyfikacji zaliczane jest 10 przestrzelin z serii ocenianej. Klasyfikacja końcowa i miejsca zawodników ustalane są w oparciu o uzyskane łączne wyniki punktowe. W przypadku kwestii spornych zastosowanie mają przepisy PZSS i ISSF.


                                                        
 

KONKURECNJA: PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU 10 z 15 (PCZ10/15)

Opis konkurencji:

Odległość do tarczy 25m. Tarcza TS-4. Pistolet dowolny. Dozwolone jest strzelanie oburącz.

Przebieg strzelania – zawodnik oddaje 15 strzałów - czas maks. 15 minut. Do wyniku końcowego zaliczane jest 10 najlepszych przestrzelin. Zgodnie z przepisami ISSF broń może być załadowana maksymalnie 5-cioma nabojami.

W przypadku oddania do tarczy większej ilości strzałów niż 15 odliczane będą od wyniku końcowego przestrzeliny o najwyższej wartości punktowej i położeniu najbliższym środka tarczy.

Do końcowej klasyfikacji zaliczane jest najlepsze 10 przestrzelin. Klasyfikacja końcowa i miejsca zawodników ustalane są w oparciu o uzyskane łączne wyniki punktowe. W przypadku kwestii spornych zastosowanie mają przepisy PZSS i ISSF.


 

 

KONKURECNJA: PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU 20D – część dokładna (PCZ20D)

Opis konkurencji:

Odległość do tarczy 25m. Tarcza TS-4. Pistolet dowolny. Strzelanie odbywa się wyłącznie z jednej ręki.

Przebieg strzelania – zawodnik oddaje 5 strzałów próbnych - czas maks. 5 minut, po czym następuje przegląd/podgląd tarczy. Następnie zawodnik oddaje 20 strzałów ocenianych - czas maks. 20 min. Zgodnie z przepisami ISSF broń może być załadowana maksymalnie 5-cioma nabojami.

W przypadku oddania do tarczy większej ilości strzałów niż 25 (lub 20 w serii ocenianej) odliczane będą od wyniku końcowego przestrzeliny o najwyższej wartości punktowej i położeniu najbliższym środka tarczy.

Do końcowej klasyfikacji zaliczane jest 20 przestrzelin z serii ocenianej. Klasyfikacja końcowa i miejsca zawodników ustalane są w oparciu o uzyskane łączne wyniki punktowe. W przypadku kwestii spornych zastosowanie mają przepisy PZSS i ISSF.


                                                      

 

KONKURENCJA: KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU 5 z 8

Opis konkurencji:

Odległość do tarczy 30m. Tarcza NT-23P – pomniejszona czterokrotnie.

Przebieg strzelania - strzelanie odbywa się z pozycji leżącej. Do konkurencji  może być wykorzystany dowolny karabin centralnego zapłonu wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze. Niedozwolone są celowniki optyczne i optoelektroniczne. Możliwe jest podparcie karabinu tylko w jego przedniej części pomiędzy kabłąkiem spustowym a końcem lufy przy użyciu dwójnogu, worka, lub innej podpórki będącej wyposażeniem stanowiska strzeleckiego lub stanowiącej własność zawodnika.

Zawodnik oddaje 8 strzałów w ciągu maks. 8 minut.

Do końcowej klasyfikacji zaliczane jest 5 najlepszych przestrzelin. Klasyfikacja końcowa i miejsca zawodników ustalane są w oparciu o uzyskane łączne wyniki punktowe. Przy wyniku zawodnika podaje się też skupienie mierzone w mm.

Jeśli sam wynik punktowy z 5-ciu najlepszych przestrzelin nie przynosi rozstrzygnięcia o zajętym miejscu decyduje lepsze skupienie tych przestrzelin liczone jako odległość między najbardziej odległymi przestrzelinami metodą CTC (Center to Center) czyli odległość mierzona od środka do środka dwóch najbardziej odległych przestrzelin (z 5-ciu ocenianych).

W przypadku oddania do tarczy większej ilości strzałów niż 8 odliczane będą od wyniku końcowego przestrzeliny od najwyższej wartości punktowej i położone najbliżej środka tarczy.


 

 

KONKURENCJA: KARABIN CENTRALNEGO ZAPŁONU EL PRESIDENTE (KCZEP)

Opis konkurencji:

Trzy tarcze papierowe IDPA w odległości 20m od stanowiska strzeleckiego.

Do konkurencji  może być wykorzystany dowolny karabin centralnego zapłonu wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze. Niedozwolone są celowniki optyczne i optoelektroniczne.

Zawodnik oddaje łącznie 12 strzałów w dwóch oddzielnych seriach po 6 strzałów. Postawa strzelecka stojąc, karabin załadowany sześcioma nabojami w magazynku (komora nabojowa pusta, broń odbezpieczona), kolejne sześć naboi znajduje się magazynku zapasowym leżącym na specjalnie przygotowanym stoliku/podstawce. Strzelec trzyma karabin oburącz z kolbą dotykającą biodra, skierowany lufą w stronę kulochwytu. Strzelanie rozpoczyna się po dźwiękowym sygnale startowym z timer’a. Zawodnik przeładowuje broń, ostrzeliwuje 3 tarcze 6-cioma pociskami (każda tarcza musi być ostrzelana dwoma pociskami w danej serii - kolejność ostrzelania tarcz jest dowolna). Następnie zawodnik zmienia magazynek i ostrzeliwuje te same 3 tarcze w sposób analogiczny jak w serii pierwszej tj. po dwa strzały do każdej tarczy.

Punktacja - VIRGINIA (algorytm czasu i trafień w pola „Alfa”, „Charlie” i „Delta”).          

- trafienie w pole „CHARLIE”                            - plus 0,5s kary;

- trafienie w pole „DELTA”                                - plus 1,5s kary;

- trafienie poza tarczę (MISS)                           - plus 5s kary;

- kara proceduralna                                          - plus 20s kary;

Kary proceduralne to wszelkiego rodzaju istotne odstępstwa od zasad regulaminowych oraz zasad bezpieczeństwa.


 

 

  

 KONKURENCJA: KARABIN PRAKTYCZNY .22LR (KPr)

Opis konkurencji:

Zestaw metalowych tarcz biathlonowych (5 okien/tarcz) w odległości 25m od stanowiska.

Do konkurencji  może być wykorzystany wyłącznie karabin repetier kalibru .22LR wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze i magazynek nabojowy. Konkurencja jest rozgrywana wyłącznie z broni klubowej.

Zawodnik oddaje łącznie 5 strzałów z pomiarem czasu. Postawa strzelecka stojąc. Postawa wyjściowa stojąc, karabin trzymany oburącz z kolbą dotykającą biodra, lufa skierowana w stronę kulochwytu. Broń załadowana 5-cioma nabojami, z nabojem w komorze nabojowej, broń odbezpieczona. Strzelanie rozpoczyna się po dźwiękowym sygnale startowym z timer’a. Zawodnik po sygnale ostrzeliwuje tarcze 5 pociskami.

Punktacja – końcowy wynik zawodnika to uzyskany czas ewentualnie powiększony o karne sekundy za brak trafienia w tarczę. Każdy brak trafienia skutkuje dodaniem do uzyskanego czasu 5 sekund karnych.

Kary proceduralne to wszelkiego rodzaju istotne odstępstwa od zasad regulaminowych oraz zasad bezpieczeństwa - kara proceduralna wynosi +20 sekund.


 

 

KONKURENCJA: STRZELBA PRAKTYCZNA (SPr)

Opis konkurencji:

Konkurencja może być realizowana w trzech różnych wariantach:

  1. Trzy tarcze papierowe IDPA w odległości 20m od stanowiska A i 12m od stanowiska B.
  2. Trzy poppery w odległości 12m od stanowiska A i 12m od stanowiska B.
  3. Cel metalowy „Texas Star” w odległości 12 m od stanowisk A i B równoległych do kulochwytu i odległych od siebie o 1,5 do 2 m

Wariant 1:

Start z odległości 5 m od stanowiska (A), postawa swobodna stojąc, strzelba oraz trzy naboje leżą na specjalnie przygotowanym stoliku/podstawce, następne trzy naboje znajdują się w stanowisku (B).

Po dźwiękowym sygnale startowym z timer’a zawodnik chwyta i ładuje broń (lufa podczas ładowania musi być skierowana w stronę kulochwytu), ostrzeliwuje 3 tarcze (każda tarcza musi być ostrzelana jednym pociskiem - kolejność ostrzelania tarcz jest dowolna), następnie przemieszcza się z rozładowaną bronią do stanowiska B gdzie ponownie ładuje broń i analogicznie jak w serii pierwszej ostrzeliwuje te same 3 tarcze (jeden pocisk na tarczę).

Do ostrzeliwania tarcz można użyć wyłącznie pocisków typu breneka, śrut oraz loftki są zabronione, strzelby półautomatyczne muszą być przełączone w tryb ręczny.

Wariant 2:

Start z odległości 5 m od stanowiska (A), postawa swobodna stojąc, strzelba oraz trzy naboje leżą na specjalnie przygotowanym stoliku/podstawce, następne trzy naboje znajdują się w stanowisku (B).

Po dźwiękowym sygnale startowym z timer’a zawodnik chwyta i ładuje broń (lufa podczas ładowania musi być skierowana w stronę kulochwytu), ostrzeliwuje pierwszą grupę popperów, następnie przemieszcza się z rozładowaną bronią do stanowiska B gdzie ponownie ładuje broń i ostrzeliwuje drugą grupę popperów.

Nie wolno ładować "do komory" wszystkie naboje muszą się znajdować w magazynku. Podczas przemieszczania się między stanowiskami lufa strzelby musi być skierowana w kierunku kulochwytu, zamek otwarty, a palec spustowy znajdować się poza spustem.

Do ostrzeliwania popperów można używać wyłącznie naboi śrutowych, maksymalnie do 3,5 mm. Loftki i naboje kulowe są zabronione. Strzelby półautomatyczne muszą być przełączone w tryb ręczny.

Wariant 3:

Start z odległości 10 m od stanowiska (A), postawa swobodna stojąc, strzelba oraz trzy naboje leżą na specjalnie przygotowanym stoliku/podstawce, następne trzy naboje znajdują się w stanowisku (B).

Po dźwiękowym sygnale startowym z timer’a zawodnik chwyta i ładuje broń (lufa podczas ładowania musi być skierowana w stronę kulochwytu), ostrzeliwuje cele na uchwytach, następnie przemieszcza się z rozładowaną bronią do stanowiska B gdzie ponownie ładuje broń ostrzeliwuje pozostałe, nie strącone cele.

Nie wolno ładować "do komory" wszystkie naboje muszą się znajdować w magazynku. Podczas przemieszczania się między stanowiskami lufa strzelby musi być skierowana w kierunku kulochwytu, zamek otwarty, a palec spustowy znajdować się poza spustem.

Do ostrzeliwania celów metalowych można używać wyłącznie naboi śrutowych, maksymalnie do 3,5 mm. Loftki i naboje kulowe są zabronione. Strzelby półautomatyczne muszą być przełączone w tryb ręczny.

Punktacja:

VIRGINIA (algorytm czasu i trafień w pola „Alfa”, „Charlie” i „Delta" w przypadku celów papierowych). W przypadku celów metalowych – przewrócenie poppera, albo strącenie blachy z „Texas Star” – odpowiada polu „Alfa”, brak strącenia, bądź przewrócenia celu – Miss.

- trafienie w pole „CHARLIE”                            - plus 0,5s kary;

- trafienie w pole „DELTA”                                - plus 1,5s kary;

- trafienie poza tarczę (MISS)                           - plus 5s kary;

- kara proceduralna                                          - plus 20s kary;

Kary proceduralne to wszelkiego rodzaju istotne odstępstwa od zasad regulaminowych. 

Złamanie zasad bezpieczeństwa - dyskwalifikacja


 

 

KONKURENCJA: STRZELBA EL PRESIDENTE (SEP)

Opis konkurencji:

Konkurencja może być realizowana w trzech różnych wariantach:

  1. Trzy tarcze papierowe IDPA w odległości 15m.
  2. Sześć popperów w odległości od 10m do 13m.
  3. Cel metalowy „Texas Star” w odległości 12m.

Postawa stojąc, strzelba załadowana trzema nabojami (komora nabojowa pusta, broń odbezpieczona), kolejne trzy naboje znajdują się na specjalnie przygotowanym stoliku/podstawce. Strzelec trzyma strzelbę oburącz z kolbą dotykającą biodra i lufą skierowaną w stronę kulochwytu.

Po dźwiękowym sygnale startowym z timer’a zawodnik przeładowuje broń i ostrzeliwuje cele.

Wariant 1:

W przypadku tarcz papierowych (każda tarcza musi być ostrzelana jednym pociskiem), zawodnik ładuje ponownie broń trzema kolejnymi nabojami i ponownie, analogicznie ostrzeliwuje tarcze (jeden pocisk na tarczę).

Do ostrzeliwania tarcz papierowych można użyć wyłącznie pocisków typu breneka, śrut oraz loftki są zabronione, strzelby półautomatyczne muszą być przełączone w tryb ręczny.

Nie wolno ładować "do komory" wszystkie naboje muszą zostać załadowane do magazynka.

Wariant 2:

W przypadku popperów – zawodnik ostrzeliwuje pierwszą grupę celów, następnie przeładowuje broń i ostrzeliwuje drugą grupę celów.

Do ostrzeliwania popperów można używać wyłącznie śrutu, maksymalnie do 3,5 mm. Loftki i naboje kulowe są zabronione.

Nie wolno ładować "do komory" wszystkie naboje muszą zostać załadowane do magazynka.

Wariant 3:

W przypadku „Texas Star” – zawodnik ostrzeliwuje cele na uchwytach, przeładowuje broń i ostrzeliwuje pozostałe, nie strącone cele.

Do ostrzeliwania celów „Texas Star” można używać wyłącznie śrutu, maksymalnie do 3,5 mm. Loftki i naboje kulowe są zabronione.

Nie wolno ładować "do komory" wszystkie naboje muszą zostać załadowane do magazynka.

Punktacja:

VIRGINIA (algorytm czasu i trafień w pola „Alfa”, „Charlie” i „Delta" w przypadku celów papierowych). W przypadku celów metalowych – przewrócenie poppera, albo strącenie blachy z „Texas Star” – odpowiada polu „Alfa”, brak strącenia, bądź przewrócenia celu – Miss.

- trafienie w pole „CHARLIE”                            - plus 0,5s kary;

- trafienie w pole „DELTA”                                - plus 1,5s kary;

- trafienie poza tarczę (MISS)                           - plus 5s kary;

- kara proceduralna                                          - plus 20s kary;

Kary proceduralne to wszelkiego rodzaju istotne odstępstwa od zasad regulaminowych. 

Złamanie zasad bezpieczeństwa - dyskwalifikacja


 

 

 

KONKURENCJA: 2GUN (karabin plus pistolet)

Opis konkurencji:

Wymogi sprzętowe:

Karabin - dowolny karabin centralnego zapłonu, wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze i magazynek min. 6-cio nabojowy. Dozwolone jest stosowanie kolimatorów bez powiększenia, jednak w tej sytuacji, do czasu uzyskanego przez zawodnika na torze, doliczane będzie 5 dodatkowych sekund.

Pistolet - dowolny pistolet centralnego zapłonu, wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze i magazynek min. 10-cio nabojowy.

 

Cele:

Trzy tarcze papierowe IDPA w odległości 30m i 10m od poszczególnych stanowisk strzeleckich. Tor za każdym razem może być ustawiony w inny sposób, zachowane muszą być natomiast odległości strzelań dla poszczególnych rodzajów broni/stanowisk. Stanowiska mogą być wyposażone w przesłony, zza których zawodnik ostrzeliwuje tarcze. W tym przypadku, obowiązuje kolejność ostrzeliwania celów, zgodna z przepisami IDPA.

Maksymalna, łączna liczba strzałów – 16 (w tym 6 karabin, 10 pistolet).

 

Przebieg strzelania:

(K)-karabin - 30m od tarcz,       (P)-pistolet 10m od tarcz.

 

Stan wyjściowy:

Karabin w rękach zawodnika na stanowisku (K), pistolet w skrzynce lub na stoliku na stanowisku (P). Zamek pistoletu w tylnym położeniu skierowany komorą do góry, obok leży załadowany 10 nabojami magazynek do pistoletu.

Przebieg konkurencji - zawodnik rozpoczyna konkurencję na stanowisku (K) w odległości 30m od tarcz. Z tego stanowiska, zawodnik ostrzeliwuje tarcze z karabinu oddając po 2 strzały do każdej z trzech tarcz. Rozpoczęcie ostrzeliwania tarcz następuje na sygnał dźwiękowy z timer’a, z pozycji stojącej, karabin trzymany oburącz z kolbą przy biodrze, z lufą skierowaną do kulochwytu, 5 naboi w podpiętym magazynku, 1 nabój w komorze nabojowej, karabin odbezpieczony. Po oddaniu 6-ciu strzałów z karabinu zawodnik przemieszcza się z karabinem na stanowisko (P). W czasie przemieszczania lufa karabinu musi być skierowana w stronę kulochwytu, palec zdjęty z języka spustowego (złamanie tej zasady oznacza bezwzględną dyskwalifikację). Po dotarciu do stanowiska (P) zawodnik odkłada w wyznaczonym miejscu karabin (nie musi oddawać strzału kontrolnego i zabezpieczać broni). Następnie ładuje pistolet i ostrzeliwuje tarcze. Każda z 3-ech tarcz musi być ostrzelana minimum 3-ma pociskami. Z uwagi na to, że w magazynku pistoletu znajduje się 10 naboi, następuje „dostrzelanie” jednej z tarcz celem ewentualnego poprawienia wyniku.

 

Wynik końcowy zawodnika to uzyskany czas konkurencji powiększony o ewentualne kary i/lub doliczenia, tzn:

- użycie kolimatora na stanowisku (K)               - plus 5s doliczenia;

- trafienie w pole „CHARLIE”                            - plus 1s kary;

- trafienie w pole „DELTA”                               - plus 2s kary;

- trafienie poza tarczę ("MISS")                        - plus 5s kary;

- kara proceduralna                                        - plus 20s kary;

Kary proceduralne to wszelkiego rodzaju istotne odstępstwa od zasad regulaminowych oraz zasad bezpieczeństwa.