Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego 

MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku

 

Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku zaprasza wszystkich członków na Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku, które odbędzie się 10 czerwca 2018 roku o godzinie 14:00 (pierwszy termin) w budynku Akademii Humanistycznej w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 17

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku w drugim terminie tj. 10 czerwca 2018r. o godzinie 14:30 w budynku Akademii Humanistycznej w Pułtusku, ul. Daszyńskiego 17.

 

Proponowany porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego i Protokolanta Zebrania.
  5. Wybór Komisji Walnego Zebrania
   - mandatowej
   - uchwał i wniosków
   - wyborczej
   - skrutacyjnej.
  6. Stwierdzenie prawomocności obrad – Komisja Mandatowa.
  7. Wystąpienie Kierownika Sekcji Strzeleckiej – sprawozdanie z działalności Sekcji.
  8. Sprawozdanie finansowe.
  9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  10. Udzielenie absolutorium ustępującemu Kierownikowi Sekcji i Członkom Zarządu.
  11. Omówienie zasad wyborów.
  12. Przyjęcie regulaminu w sprawie wyboru Kierownika Sekcji Strzeleckiej.
  13. Przyjęcie regulaminu w sprawie wyborów Członków Zarządu Sekcji Strzeleckiej.
  14. Przyjęcie regulaminu w sprawie wyborów Delegatów na Walne Zebranie WMZSS.
  15. Wybory Kierownika Sekcji Strzeleckiej.
  16. Ogłoszenie wyników wyborów na Kierownika Sekcji Strzeleckiej.
  17. Wybory Członków Zarządu Sekcji Strzeleckiej.
  18. Ogłoszenie wyników wyborów na Członków Zarządu Sekcji Strzeleckiej.
  19. Wybory Delegatów na Walne Zebranie WMZSS.
  20. Ogłoszenie wyników wyborów Delegatów na Walne Zebranie WMZSS.
  21. Dysjusja.
  22. Podjęcie uchwał i wniosków:
   - zmiany w Regulaminie Sekcji
   - program działania,
   - inne uchwały.
  23. Zakończenie zebrania.

 

Projekt Regulaminu Obrad Walnego Zebrania Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku.

   1. Walne Zebranie Zebrania Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku obraduje w dniu 10 czerwca 2018 r. według porządku obrad zatwierdzonego przez Członków.
   2. Obradami kieruje Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Walnego Zebrania wybrany spośród Członków Sekcji obecnych na Zebraniu
    w głosowaniu jawnym.
   3. W celu właściwego i sprawnego prowadzenia prac na Zebraniu działać będą następujące Komisje:
   • Mandatowa - w liczbie 2 osób wybranych spośród Członków Sekcji uczestniczących w Zebraniu, która na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność Zebrania i podaje frekwencję podczas poszczególnych części obrad;
   • Uchwał i Wniosków - w liczbie 2 osób wybranych spośród Członków Sekcji uczestniczących w Zebraniu, która przygotowuje projekty uchwał oraz rejestruje wnioski;
   • Wyborcza - w liczbie 2 osób wybranych spośród Członków Sekcji uczestniczących w Zebraniu, która czuwa nad przestrzeganiem regulaminu poszczególnych wyborów organów Sekcji;
   • Skrutacyjna - w liczbie 2 osób wybranych spośród Członków Sekcji uczestniczących w Zebraniu, która przedstawia wyniki głosowań jawnych i tajnych.
   1. W obradach walnego zebrania mogą uczestniczyć Członkowie Sekcji Strzeleckiej oraz zaproszeni goście.
   2. Dyskusja na Walnym Zebraniu prowadzona jest tylko podczas obrad.
   3. Wystąpienie w dyskusji (możliwe tylko z mównicy) nie może trwać dłużej niż 5 min. Obowiązuje zasada, że na dany temat członek Sekcji może zabrać głos tylko raz.
   4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący obrad ma prawo udzielić głosu dyskutantowi w celu repliki. Czas takiego wystąpienia nie może przekraczać 3 minut.
   5. Podczas Zebrania Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący głosu poza kolejnością może udzielić tylko w sprawach formalnych. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące zamknięcia dyskusji, zarządzenia przerwy w obradach, sprawdzenia kworum, ograniczenia czasu wypowiedzi.
   6. Propozycje do uchował Członkowie Sekcji przekazują w formie pisemnej do Komisji Uchwał i Wniosków.
   7. Członkowie Sekcji zabierają głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń.
   8. Członkowie Sekcji obecni na Zebraniu, którzy nie mieli możliwości zabrania głosu w dyskusji mają prawo złożenia tekstu wystąpień do protokołu.
   9. W sprawach proceduralnych i formalno-porządkowych nie objętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Przewodniczący wraz z Wiceprzewodniczącym Zebrania.
   10. Przebieg obrad będzie protokołowany w formie pisemnej przez Protokolanta Zebrania.

 

Podając powyższe do wiadomości, Zarząd Sekcji Strzeleckiej serdecznie zaprasza wszystkich Członków Sekcji do czynnego udziału w Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzeleckiej MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku. Każdy Członek Sekcji ma wpływ na przyszłość Naszej Sekcji Strzeleckiej. 

 

                                                                                                                                                                                                            Zarząd
                                                                                                                                                                                                            Sekcji Strzeleckiej
                                                                                                                                                                                                            MLKS NADNARWIANKA Pułtusk