Zaproszenie na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego 
MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku

Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku zaprasza wszystkich Członków na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku, które odbędzie się 25 października 2020 roku o godzinie 15:00 (pierwszy termin)  w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19 wejście przez bramę.

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku w drugim terminie tj. 25 października 2020 roku o godzinie 15:30 w budynku Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku ul. Daszyńskiego 19.

warlne NN

 Proponowany porządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie zebrania.
  2. Przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad.
  3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  4. Wybór Protokolanta Zebrania.
  5. Wybór Komisji Walnego Zebrania
   - mandatowo wyborczej.
   - uchwał i wniosków
   - skrutacyjnej.
  1. Stwierdzenie prawomocności obrad – Komisja Mandatowo Wyborcza.
  2. Wystąpienie ustępującego Kierownika Sekcji Strzeleckiej – sprawozdanie z działalności Sekcji.
  3. Wystąpienie Skarbnika Sekcji Strzeleckiej - sprawozdanie finansowe za okres 15.09.2018 – 24.10.2020 r.
  4. Dyskusja nad sprawozdaniami.
  5. Wybory Kierownika Sekcji Strzeleckiej.
  6. Ogłoszenie wyników wyborów na Kierownika Sekcji Strzeleckiej.
  7. Wybory uzupełniające Członków Zarządu Sekcji Strzeleckiej.
  8. Ogłoszenie wyników wyborów na Członków Zarządu Sekcji Strzeleckiej.
  9. Sprawy różne - dyskusja.
  10. Podjęcie uchwał i wniosków.
  11. Zakończenie zebrania.

Regulamin Obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku obraduje w dniu 25 października 2020 r. według porządku obrad zatwierdzonego przez Członków Sekcji.
 2. Obradami kieruje Przewodniczący wybrany spośród Członków Sekcji obecnych na Zebraniu w głosowaniu jawnym.
 3. W celu właściwego i sprawnego prowadzenia prac na Zebraniu działać będą następujące Komisje:
  * Mandatowo - Wyborcza – w liczbie 2 osób wybranych spośród Członków Sekcji uczestniczących w Zebraniu, która na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność Zebrania i podaje frekwencję podczas poszczególnych części obrad oraz czuwa nad przestrzeganiem regulaminu poszczególnych wyborów organów Sekcji;
  * Uchwał i Wniosków - w liczbie 2 osób wybranych spośród Członków Sekcji uczestniczących w Zebraniu, która przygotowuje projekty uchwał oraz rejestruje wnioski;
  * Skrutacyjna w liczbie 2 osób wybranych spośród Członków Sekcji uczestniczących w Zebraniu, która przedstawia wyniki głosowań jawnych i tajnych.
 1. W obradach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą uczestniczyć Członkowie Sekcji Strzeleckiej oraz zaproszeni goście.
 2. Dyskusja na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu prowadzona jest tylko podczas obrad.
 3. Wystąpienie w dyskusji (możliwe tylko z mównicy) nie może trwać dłużej niż 5 min. Obowiązuje zasada, że na dany temat Członek Sekcji może zabrać głos tylko raz.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący obrad ma prawo udzielić głosu dyskutantowi w celu repliki. Czas takiego wystąpienia nie może przekraczać 3 minut.
 5. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Przewodniczący głosu poza kolejnością może udzielić tylko w sprawach formalnych. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące zamknięcia dyskusji, zarządzenia przerwy w obradach, sprawdzenia kworum, ograniczenia czasu wypowiedzi.
 6. Propozycje do uchował Członkowie Sekcji przekazują w formie pisemnej do Komisji Uchwał i Wniosków.
 7. Członkowie Sekcji zabierają głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń.
 8. Członkowie Sekcji obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, którzy nie mieli możliwości zabrania głosu w dyskusji mają prawo złożenia tekstu wystąpień do protokołu.
 9. W sprawach proceduralnych i formalno-porządkowych nie objętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Przewodniczący.
 10. Przebieg obrad będzie protokołowany w formie pisemnej przez Protokolanta Zebrania.

Podając powyższe do wiadomości, Zarząd Sekcji Strzeleckiej serdecznie zaprasza wszystkich Członków Sekcji do czynnego udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzeleckiej MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku. Każdy Członek Sekcji ma wpływ na przyszłość Naszej Sekcji Strzeleckiej. 

 

                                                                                                                                                                                                            Zarząd
                                                                                                                                                                                                            Sekcji Strzeleckiej
                                                                                                                                                                                                            MLKS NADNARWIANKA Pułtusk