Zarząd Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku zaprasza wszystkich Członków na Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku, które odbędzie się 4 marca 2023 roku o godzinie 16:00 (pierwszy termin) w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, ul. New Britain 1. 

W przypadku braku kworum w pierwszym terminie zwołuje się Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku w drugim terminie tj. 4 marca 2023 roku o godzinie 16:30 w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Ireny Szewińskiej w Pułtusku, ul. New Britain 1.

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW SEKCJI STRZELECTWA SPORTOWEGO
MLKS NADNARWIANKA PUŁTUSK w dniu 4 marca 2023 roku:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przyjęcie Regulaminu i Porządku obrad.
3. Wybór Przewodniczącego Zebrania.Zebranie_2023.jpg
4. Wybór Protokolanta Zebrania.
5. Wybór Komisji Walnego Zebrania
- mandatowo - wyborczej
- uchwał i wniosków
- skrutacyjnej.
6. Stwierdzenie prawomocności obrad – Komisja Mandatowa.
7. Wystąpienie ustępującego Zarządu – sprawozdanie z działalności Sekcji i sprawozdanie finansowe za okres 15.09.2018 – 4.03.2023 r.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Głosowanie nad absolutorium dla ustępującego Zarządu Sekcji.
10. Wybory Kierownika Sekcji Strzeleckiej na kadencję 2023 -2027.
11. Ogłoszenie wyników wyborów na Kierownika Sekcji Strzeleckiej.
12. Wybory Członków Zarządu Sekcji Strzeleckiej na kadencję 2023 -2027.
13. Ogłoszenie wyników wyborów na Członków Zarządu Sekcji Strzeleckiej.
14. Dyskusja.
15. Podjęcie uchwał i wniosków.
16. Zakończenie zebrania.

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków
Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku

1. Walne Zebranie Członków Sekcji Strzelectwa Sportowego MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku obraduje w dniu 4 marca 2023 r. według porządku obrad zatwierdzonego przez Członków.
2. Obradami kieruje Przewodniczący wybrany spośród Członków Sekcji obecnych na Zebraniu w głosowaniu jawnym.
3. W celu właściwego i sprawnego prowadzenia prac na Zebraniu działać będą następujące Komisje:
a. Mandatowo - Wyborcza – w liczbie 2 osób wybranych spośród Członków Sekcji uczestniczących w Zebraniu, która na podstawie listy obecności stwierdza prawomocność Zebrania i podaje frekwencję podczas poszczególnych części obrad oraz czuwa nad przestrzeganiem regulaminu poszczególnych wyborów organów Sekcji;
b. Uchwał i Wniosków - w liczbie 2 osób wybranych spośród Członków Sekcji uczestniczących w Zebraniu, która przygotowuje projekty uchwał oraz rejestruje wnioski;
c. Skrutacyjna w liczbie 2 osób wybranych spośród Członków Sekcji uczestniczących w Zebraniu, która przedstawia wyniki głosowań jawnych i tajnych.
4. W obradach Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą uczestniczyć Członkowie Sekcji Strzeleckiej oraz zaproszeni goście.
5. Dyskusja na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu prowadzona jest tylko podczas obrad.
6. Wystąpienie w dyskusji (możliwe tylko z mównicy) nie może trwać dłużej niż 5 min. Obowiązuje zasada, że na dany temat członek Sekcji może zabrać głos tylko raz.
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący obrad ma prawo udzielić głosu dyskutantowi w celu repliki. Czas takiego wystąpienia nie może przekraczać 3 minut.
8. Podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Przewodniczący głosu poza kolejnością może udzielić tylko w sprawach formalnych. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski w przedmiocie sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące zamknięcia dyskusji, zarządzenia przerwy w obradach, sprawdzenia kworum, ograniczenia czasu wypowiedzi.
9. Propozycje do uchował Członkowie Sekcji przekazują w formie pisemnej do Komisji Uchwał i Wniosków.
10. Członkowie Sekcji zabierają głos w dyskusji według kolejności zgłoszeń.
11. Członkowie Sekcji obecni na Walnym Zebraniu, którzy nie mieli możliwości zabrania głosu w dyskusji mają prawo złożenia tekstu wystąpień do protokołu.
12. W sprawach proceduralnych i formalno-porządkowych nie objętych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Przewodniczący.
13. Przebieg obrad będzie protokołowany w formie pisemnej przez Protokolanta Zebrania.

Podając powyższe do wiadomości, Zarząd Sekcji Strzeleckiej serdecznie zaprasza wszystkich Członków Sekcji do czynnego udziału w Walnym Zebraniu Członków Sekcji Strzeleckiej MLKS NADNARWIANKA w Pułtusku. Każdy Członek Sekcji ma wpływ na przyszłość Sekcji Strzeleckiej. 

 

Zarząd
Sekcji Strzeleckiej
MLKS NADNARWIANKA Pułtusk